Klachten-/ klokken-luiders-regeling

PCOU Willibrord heeft een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle bij de school betrokken personen in eerste instantie worden opgelost tussen de betrokkenen op schoolniveau. De meeste klachten worden op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Komt u er op school met de leerkracht/docent en de schoolleiding niet uit en is de klacht naar uw mening niet opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling.

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersoon is een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersoon om advies vragen.

De externe vertrouwenspersonen zijn:

De externe vertrouwenspersoon neemt na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aparte regeling of procedure

Voor een aantal klachten of bezwaren geldt een aparte regeling of procedure. Dit geldt onder meer voor bezwaren tegen een schorsing of verwijdering (hiervoor geldt het protocol schorsing en verwijdering), een beroep tegen de gang van zaken bij een examen voortgezet onderwijs (examenreglement van de school) en beroepen of bezwaren van medewerkers in verband met rechtspositie of functiewaardering.

Klokkenluidersregeling

Het hoofddoel van de klokkenluidersregeling is het bestrijden van misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn. Daarom vermelden we met nadruk dat de klokkenluidersregeling niet is bedoeld voor persoonlijke klachten of bezwaren. Daarvoor gelden andere regelingen. Daarnaast is het de bedoeling dat misstanden of onregelmatigheden als hoofdregel eerst in de eigen organisatie (school) aan de orde worden gesteld. Pas als dat niet zou kunnen, of wanneer de melding niet serieus wordt genomen, kan de klokkenluidersregeling van toepassing zijn.

De klokkenluidersregeling van PCOU Willibrord is gebaseerd op de voorbeeldregeling van de VO-raad (september 2017) en gaat uit van de huidige algemene maatschappelijke opvattingen over het klokkenluiden. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk de klok te luiden.

Download hier de volledige klokkenluidersregeling