Op Reis officieel Opleidingsschool na lovende beoordeling

20-06-2024
Na een bijzonder positief advies is het partnerschap ‘Op Reis’ door het ministerie van OCW officieel als Opleidingsschool aangewezen.

Om de kwaliteit van het opleiden en het begeleiden van startende leraren te verbeteren, is onze scholengroep vier jaar geleden het partnerschap ‘Op Reis’ aangegaan met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de Marnix Academie. Dit partnerschap zet zich in voor een krachtige leeromgeving waarmee we de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten en de uitval van leraren reduceren. De beoordelingscommissie van subsidieverstrekker DUS-I bracht op basis van een zelfevaluatie en een bezoek een bijzonder positief advies uit, waarmee ‘Op Reis’ door het ministerie van OCW officieel als Opleidingsschool is aangewezen.

“Ik ben ongelooflijk trots op de kwaliteitsslag die we op al onze scholen en in gezamenlijkheid in ons partnerschap hebben gemaakt”, vertelt Mariëlle Rutten, manager van de PCOU Willibrord Academie. Samen met haar team is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van het partnerschap. “Er zijn veel werkplekbegeleiders, docentbegeleiders en schoolopleiders opgeleid, alle VO-scholen hebben het keurmerk Opleidingsscholen Midden Nederland behaald, we hebben een gezamenlijke visie op leren en opleiden geformuleerd en samen met ontwikkelgroepen en onderzoeksgroepen beleid en activiteiten ontwikkeld. Het netwerk opleiders, dat bestaat uit schoolopleiders en instituutsopleiders, was spin in het web.” De beoordelingscommissie laat in het rapport van 13 juni onder andere weten: ‘Het partnerschap maakt op basis van haar visie en beroepsbeeld duidelijke keuzes ten aanzien van de leeromgeving, organisatie en haar kwaliteitscultuur. Hierdoor is sprake van een consistente, samenhangende lijn. Tijdens de gesprekken heeft het panel een partnerschap gezien dat met veel energie en betrokkenheid haar ambities waarmaakt. Er is sprake van een groot wij-gevoel binnen het partnerschap.’

Lerende leraar
“Binnen ons partnerschap staat de lerende leraar centraal. Goed onderwijs is alleen mogelijk is als leraren zich blijven ontwikkelen; geen lerende leerling zonder lerende leraar”, vervolgt Mariëlle. “Daarbij hebben we een aantal aanvullende doelen gesteld. Zo leiden we leraren op om goed te functioneren in een grootstedelijke context, in de dynamiek van de diverse populatie van onze scholen. Daarmee leveren we een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals kansenongelijkheid, maatschappelijke segregatie en polarisatie. Ook vinden we het belangrijk dat een leraar kennis heeft van de breedte van het onderwijs. Dat betekent dat we willen dat een student niet te snel kiest om te gaan werken met mavo- of havoleerlingen, maar een open vizier houdt en ook kennismaakt met bijvoorbeeld het praktijkonderwijs. Een derde doel is dat we werken we aan de adaptieve expertise van de startende leerkracht. De snel veranderende wereld vraagt om een wendbare leraar, die in staat is voortdurend te reflecteren en zich aan te passen. Je ziet deze visie en doelen terug in concrete activiteiten, zoals in intervisies, themabijeenkomsten, de leernetwerken en de bustour voor studenten langs verschillende middelbare scholen van onze scholengroep.”

Op Reis
De positieve beoordeling maakt dat ‘Op Reis’ het goede werk kan voortzetten en ook andere ambities kan waarmaken. “We hebben nu sterk ingezet op de ontwikkeling in het VO en zien nog veel kansen voor het PO/GO. Ook willen we de verbinding met onderzoek verder uitwerken." Mariëlle besluit: “Wat dat betreft past de naam ‘Op Reis’ goed. Die geeft aan dat we ergens vandaan komen en ergens naar op weg zijn. De aangesloten partners vinden elkaar in het maken, tot uitvoering brengen en bijstellen van plannen. We leren van en met elkaar en we hebben elkaar nodig. Samen vormen we een divers gezelschap dat allerlei reizen bedenkt en maakt.”