Klachten-/klokkenluidersregeling

PCOU Willibrord beschikt over een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Download hier de volledige klachtenregeling.

Externe vertrouwenspersonen

PCOU Willibrord heeft een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersoon om advies vragen. 

De externe vertrouwenspersoon is:
- Mevr. A. (Anneke) Aantjes – evp@pcouwillibrord.nl

Aparte regeling of procedure

Voor een aantal klachten of bezwaren geldt een aparte regeling of procedure. Dit geldt onder meer voor bezwaren tegen een schorsing of verwijdering (hiervoor geldt het protocol schorsing en verwijdering), een beroep tegen de gang van zaken bij een examen voortgezet onderwijs (examenreglement van de school) en beroepen of bezwaren van medewerkers in verband met rechtspositie of functiewaardering.

Klokkenluidersregeling

Het hoofddoel van de klokkenluidersregeling is het bestrijden van misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn. Daarom vermelden we met nadruk dat de klokkenluidersregeling niet is bedoeld voor persoonlijke klachten of bezwaren. Daarvoor gelden andere regelingen. Daarnaast is het de bedoeling dat misstanden of onregelmatigheden als hoofdregel eerst in de eigen organisatie (school) aan de orde worden gesteld. Pas als dat niet zou kunnen, of wanneer de melding niet serieus wordt genomen, kan de klokkenluidersregeling van toepassing zijn.

De klokkenluidersregeling van PCOU Willibrord is gebaseerd op de voorbeeldregeling van de VO-raad (september 2017) en gaat uit van de huidige algemene maatschappelijke opvattingen over het klokkenluiden. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om daadwerkelijk de klok te luiden.

Download hier de volledige klokkenluidersregeling