Missie & visie

Missie

Stichting PCOU en de Willibrord Stichting willen dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien binnen onderwijs vanuit een christelijke inspiratie. 

Dit betekent dat de scholen:

  • een praktische vertaling hanteren van christelijk ge├»nspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie in een pluriforme samenleving,
  • oog hebben voor de potenties van iedere leerling,
  • deze potenties optimaal benutten voor de ontplooiing van elke leerling als mens, met een goede balans tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid,
  • ernaar streven dat elke leerling een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij (PCOU), of een diploma of ten minste een startkwalificatie in de maatschappij behaalt (Willibrord).
Vanuit onze identiteit gaan we uit van rechtvaardigheid, respect en gelijkwaardigheid. Maar uiteindelijk komt dat neer op zorgvuldigheid. Je gaat zorgvuldig om met kinderen, ouders, medewerkers en collega's. Je probeert het beste te bereiken voor het kind en dat doe je door samen te werken met alle partijen. 

Visie

Het hart van onze onderwijsvisie is de lerende leerling: het gaat om zijn of haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende docent. Daarom zien wij elke school op zich en de stichtingen als geheel als lerende organisaties, gericht op de ontwikkeling van de leerlingen.

Zo'n proces vraagt om een uitdagende leeromgeving (mede door ICT), met open vensters naar de maatschappij.

Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie, waarbinnen elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt.

  • Binnen de school hebben mensen positieve verwachtingen van elkaar.
  • De school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders.
  • Het systeem van kwaliteitszorg is helder en inzichtelijk voor medewerkers, ouders en leerlingen.
De basiskwaliteit van het onderwijs moet gewoon goed zijn en vervolgens kijk je naar ieder kind afzonderlijk. Hoe kan dit kind het beste leren en welke talenten heeft het? Maak daar dan optimaal gebruik van.