Klachtenregeling

Stichting PCOU en de Willibrord Stichting beschikken over een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Download hier de volledige klachtenregeling.

Externe vertrouwenspersonen

Stichting PCOU en de Willibrord Stichting kennen externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersoon om advies vragen. Voor de contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris: 030-2723123

Aparte regeling of procedure

Voor een aantal klachten of bezwaren geldt een aparte regeling of procedure. Dit geldt onder meer voor bezwaren tegen een schorsing of verwijdering (hiervoor geldt het protocol schorsing en verwijdering), een beroep tegen de gang van zaken bij een examen voortgezet onderwijs (examenreglement van de school) en beroepen of bezwaren van medewerkers in verband met rechtspositie of functiewaardering.