Utrechtse scholen spreken af: advies basisschool blijft bindend en inschrijfdatum verschuift naar 15 maart

De schoolbesturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben aanvullende afspraken gemaakt over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Net als altijd is het basisschooladvies bindend. Dit betekent ook dit jaar: de middelbare school kijkt naar het niveau dat de basisschool adviseert. Wel wordt de uiterste inschrijfdatum iets opgeschoven.

De schoolbesturen raden aan om de middentoetsen in groep 8 wel af te nemen, maar in te zetten voor het verkrijgen van inzicht in de onderwijsontwikkeling van leerlingen en niet voor het bepalen van het definitief schooladvies. Mochten scholen besluiten om geen middentoetsen af te nemen, dan heeft dit geen gevolgen voor het schooladvies.

De schoolbesturen in Utrecht hebben afgesproken om het advies van de PO Raad, de VO Raad en het Ministerie van OCW te volgen en kansrijk te adviseren. Basisscholen zijn ook zonder de middentoets in staat om de potentie van leerlingen op waarde te schatten en geven de leerling bij twijfel het voordeel van de twijfel.

Tot 15 maart

Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies vast te stellen. Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse POVO-procedure betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verschuift van 11 maart naar 15 maart. Alle andere datumafspraken blijven staan. 

Geen fysieke open dagen 

Dit schooljaar kunnen de scholen geen open dagen organiseren. Om ouders en scholen te informeren, hebben de scholen onder meer video’s gemaakt. Ook alle andere activiteiten in het kader van voorlichting en oriëntatie vinden dit schooljaar uitsluitend online plaats. Er worden geen nieuwe bewegingen op gang gebracht.

Kwetsbaarheid 

Tijdens deze lockdown volgen de kinderen thuisonderwijs. Voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met ouders in vitale beroepen wordt noodopvang op school aangeboden. De Utrechtse PO-schoolbesturen en de Gemeente Utrecht hebben in gezamenlijk overleg besloten dat er voor groep 8 leerlingen extra gekeken wordt naar hun kwetsbaarheid in relatie tot de overstap naar het VO. Dit betekent dat scholen/besturen ervoor kunnen kiezen om ook (een deel van de) leerlingen van groep 8 aan te merken als een kwetsbare doelgroep en ze fysiek onderwijs te geven. Scholen moeten dit kunnen verantwoorden binnen de landelijke richtlijnen.

Eindtoets

De centrale eindtoets staat gepland in april en op dit moment lijkt deze gewoon doorgang te hebben. Deze toets kan desgewenst nog meegewogen worden in het basisschooladvies. Als de uitslag van deze eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven schooladvies, bepaalt de basisschool of ze het gegeven schooladvies op basis daarvan bij wil stellen. De schoolbesturen nemen de eindtoets alleen af als dit binnen de landelijke richtlijnen georganiseerd kan worden. Alleen het Ministerie van Onderwijs kan besluiten of de eindtoets dit jaar wel of niet afgenomen wordt.