Schoolbesturen SPO Utrecht, PCOU Willibrord en KSU: aanmeldprocedure van alle Utrechtse basisscholen moet open en eenduidig zijn

Het onderzoek “Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs”, dat de gemeente Utrecht heeft laten uitvoeren, focust op het aanmeldings- en toelatingsbeleid van de 110 basisscholen in de stad. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het aanmeldbeleid door scholen niet voldoende duidelijk gecommuniceerd wordt. Ook is geconstateerd dat er scholen zijn die kinderen inschrijven voor hun derde verjaardag. Dit is op grond van de wet niet toegestaan.

Open en eenduidig aanmeldbeleid

We staan als besturen voor een open en eenduidig aanmeldbeleid in Utrecht dat past binnen de wet. Dat betekent heldere communicatie vanuit de besturen en de scholen. Het betekent ook dat kinderen op alle basisscholen pas kunnen worden ingeschreven vanaf hun derde verjaardag. Heldere spelregels voor alle scholen en een consequente naleving geeft duidelijkheid aan ouders en scholen en zal de kansengelijkheid voor kinderen vergroten. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Utrechtse besturen, de basisscholen en van de gemeente.

Ook de bredere problematiek rondom inschrijfprocedure aanpakken

We nemen als Utrechtse schoolbesturen van SPO Utrecht, KSU en PCOU Willibrord de uitkomsten van het onderzoek ter harte. Samen met de gemeente Utrecht werken we graag aan een plan van aanpak en sluitende afspraken waarin ook de bredere problematiek rondom de inschrijf- en aanmeldprocedure voor basisscholen wordt aangepakt. Het uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn op een school naar keuze en dat zij die ook vinden wanneer zij worden aangemeld zodra zij de leeftijd van 3 jaar bereiken. We vragen alle schoolbesturen voor het primair onderwijs in Utrecht om zich aan te sluiten bij het opstellen van een gezamenlijke visie en het plan van aanpak voor een sluitende stedelijke inschrijfprocedure.

De problematiek rondom de aanmeldprocedure voor leerlingen in het basisonderwijs in Utrecht is complex en veelomvattend en wordt niet uitsluitend opgelost door een transparant aanmeldingsbeleid. Zo spelen bijvoorbeeld de schaarste van onderwijshuisvesting in onze stad een rol en de spanning om een school ín de wijk te zijn in combinatie met het streven naar diversiteit én gelijke kansen voor alle leerlingen.

Schaarste van onderwijshuisvesting zet druk op het plaatsen van leerlingen op scholen

De schaarste van onderwijshuisvesting in relatie tot het uitgangspunt dat de basisschool een school in de wijk wil zijn speelt een belangrijke rol (enkele scholen uitgezonderd). In wijken waar onvoldoende lokalen zijn, geeft dat een grote druk op ouders om in een zo vroeg mogelijk stadium te proberen zekerheid te hebben dat hun kind op de gewenste school geplaatst wordt. Als die plek er namelijk niet is, willen ouders tijdig op zoek kunnen gaan naar een alternatief voor de school van voorkeur. Ook de schoolleiding wil tijdig weten hoeveel leerlingen zij mag verwachten, om bij de huidige schaarste aan lokalen tijdig extra ruimte aan te kunnen vragen bij de gemeente. Het aanpakken van deze problematiek vraagt om een stedelijke visie op de groei en huisvestingsvragen van scholen.
Een school in de wijk zijn en streven naar diversiteit levert spanningen op

De gemeente Utrecht plaatst het aanmeldings-en toelatingsbeleid in het kader van gelijke kansen voor kinderen. En terecht. Ook onze scholen zien het liefst dat ouders en kinderen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en (leren) respecteren. De meeste Utrechtse wijken kennen echter die diversiteit niet en dan ontstaat er spanning tussen het streven om een school in de wijk te zijn én iedereen een plek op de school te bieden. Bovendien geldt voor veel ouders dat zij bijvoorbeeld een school zoeken met een specifiek onderwijsconcept of een school waar zij gelijkgestemden ontmoeten.

Het opstellen van een visie en een plan van aanpak voor een sluitende stedelijke inschrijfprocedure voor het basisonderwijs in de stad Utrecht willen de schoolbesturen van KSU, SPO Utrecht en PCOU Willibrord graag gezamenlijk met alle schoolbesturen oppakken, waarin ook waarin ook deze bredere problematiek wordt meegenomen. Dit vindt plaats in het kader van de agenda van de gelijke kansen alliantie die momenteel uitgewerkt wordt in de Utrechtse Onderwijs Agenda. Alle schoolbesturen voor het primair onderwijs in Utrecht worden gevraagd zich hierbij aan te sluiten.